Roalter Akkoord


Beste inwoner van de gemeente Raalte,

Voor u ligt het Roalter Akkoord 2018 – 2022. Een akkoord waar wij als gemeenteraad de komende jaren op in willen zetten voor onze gemeente. Voor dit akkoord hebben we allereerst gekeken naar wat ons als raad bindt. In een open en transparant proces hebben we in een aantal werksessies en gesprekken gekeken naar waar we elkaar op kunnen vinden. Dit is vervat in het Roalter Akkoord op een negental programma’s.

Dat laat onverlet dat er ook nog verschillen in opvattingen, ambitie of tempo tussen partijen bestaan op thema’s als economie, duurzaamheid, klimaat en onze openbare ruimte. Want in de gemeente Raalte valt er wel degelijk wat te kiezen. Dit akkoord is tot stand gekomen op basis van de verkiezingsprogramma’s van alle partijen aangevuld met belangrijke bouwstenen vanuit de ambtelijke organisatie. Ingekomen brieven en verzoeken vanuit inwoners, verenigingen en/of maatschappelijke organisaties zijn hier niet in meegenomen. Dat betekent niet dat deze verzoeken niet relevant waren, maar vooral meer tijd vragen om vast te stellen of alle partijen het over een verzoek eens kunnen worden. Het is aan de partijen om deze signalen al dan niet een vervolg te geven. Daarover gaan we de komende tijd met elkaar en onze inwoners graag het gesprek aan. We zien het als een uitdaging om de komende vier jaar samen met u vorm te geven aan dit akkoord. 

De ondertekenende partijen,

Gemeentebelangen, CDA, VVD, BurgerBelangen, PvdA, D66


Zie bijlage hieronder voor het gehele akkoord.