Stichting-fractie assistentie VVD Raalte

RSIN857223690

 

Contactgegevens: secretaris@vvdraalte.nl

 

Beleidsplan:

 

Strategie

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting fractie-ondersteuning VVD-Raalte

1.       De stichting heeft ten doel:

a.       het verlenen van ondersteuning, in het bijzonder op secretarieel, administratief en organisatorisch gebied, aan leden van de Raad der gemeente Raalte, welke lid zijn van de fractie van het VVD te Raalte;

b.      het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.       De stichting beoogt niet het maken van winst.

3.       Indien de stichting wordt ontbonden, wordt een batig liquidatiesaldo besteed te behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting.

4.       Missie van de stichting is om gedurende een raadsperiode de fractie van de VVD-Raalte te ondersteunen om een zo goed mogelijk resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen te bewerkstelligen.

5.       De stichting zal hiervoor de daarvoor nodige activiteiten van de fractie van de VVD-Raalte ondersteunen.

 

Beleid en beheer

1.       De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op ondersteuning van de activiteiten van de fractie van de VVD-Raalte.

2.       Primair heeft de stichting als doel fondsen te werven om deze activiteiten mogelijk te maken.

3.       De stichting verwerft haar gelden door giften of via ondersteunende leden die de fractie van de VVD-Raalte een warm hart toedragen.

4.       De taken en verantwoordelijkheden worden conform de statuten uitgevoerd.

5.       Het uitkeringen beleid van de stichting is er opgericht dat de binnen een raadsperiode verworven gelden zoveel mogelijk worden aangewend voor activiteiten ten gunste van eerst volgende gemeenteraadsverkiezingen.

6.       De bestuurders zijn onbezoldigd.

 

Bestuursamenstelling:

Het bestuur van de "Stichting fractie-ondersteuning VVD-Raalte" bestaat uit:

B.J. Jonkman, Voorzitter

W.A. Tutert, Secretaris

H.J. Wilpshaar, Penningmeester

 

Beloningsbeleid: De bestuursleden zijn onbezoldigd

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten: volgt na afloop van een raadsperiode

 

Financiƫle verantwoording: volgt zes maanden na afloop van het boekjaar